The 1000 Names of Lord Ganesh
SHREE GANESHAYA NAMAH
SHREE DEVI SARASWATEYA NAMAH
SHREE GURUBHYO NAMAH ||
OM GANESHWARAI NAMAH
OM GANKRIDYA NAMAH
OM GANNATHAYA NAMAH
OM GANADHIPAYA NAMAH
OM EKDRISHTAYA NAMAH
OM VAKRATUNDAYA NAMAH
OM GAJVAKRAYA NAMAH
OM MAHODARAYA NAMAH
OM LAMODARAYA NAMAH
OM DHUMRAVARANAYA NAMAH
OM VIKTAYA NAMAH
OM VIGHNANAYAKAYA NAMAH
OM SUMUKHAYA NAMAH
OM DUMU NAMAH
OM BUDDHAYA NAMAH
OM VIGHNARAJAYA NAMAH
OM GAJANAYA NAMAH
OM BHIMAYA NAMAH
OM PRAMODAYA NAMAH
OM AANODAYA NAMAH
OM SURAN NANDAYA NAMAH
OM MOHATKATAYA NAMAH
OM HAYRAMBHAYA NAMAH
OM SHAMBARAYA NAMAH
OM SHAMBHAVEY NAMAH
OM LAMBAKARNAYA NAMAH
OM MAHABALAYA NAMAH
OM NANDANAYA NAMAH
OM ALAMPATAYA NAMAH
OM ABHIRVEY NAMAH
OM MEGHNADAYA NAMAH
OM GANGAJAYA NAMAH
OM VINAYKAYA NAMAH
OM VIRUPAKSHAYA NAMAH
OM DHIRSHURAYA NAMAH
OM VARPRADAYA NAMAH
OM MAHA GANPATYE NAMAH
OM BUDDHIPRIYAYA NAMAH
OM SHIPRA PRASADNAYA NAMAH
OM RUDRA PRIYAYA NAMAH
OM GANADHYAKSHAYA NAMAH
OM UMA PUTRAYA NAMAH
OM AAGHNASHAYA NAMAH
OM KUMAR GURVE NAMAH
OM EESHAN PUTRAYA NAMAH
OM MUSHAK VAHANAYA NAMAH
OM SIDDHI PRIYAYA NAMAH
OM SIDDHA VINAYAKAYA NAMAH
OM SIDDHAYA NAMAH
OM AVIGHAYA NAMAH
OM TUMBARVE NAMAH
OM SIMHAVANAYA NAMAH
OM MOHINI PRIYAYA NAMAH
OM KATAGKANTAYA NAMAH
OM RAJ PUTRAYA NAMAH
OM SHAALKAYA NAMAH
OM SAMMITAYA NAMAH
OM AMITAYA NAMAH
OM KUSHMA MANDSAMSAMBHOOTHYE NAMAH
OM DURJAYA NAMAH
OM DHURJAYA NAMAH
OM JAYAYA NAMAH
OM BHOOPATYE NAMAH
OM BHOOVANPATYE NAMAH
OM AVYAYA NAMAH
OM VISHWAKATRE NAMAH
OM VISHWA MUKHAYA NAMAH
OM VISHWA RUPAYA NAMAH
OM NIDHYE NAMAH
OM GHRUNYE NAMAH
OM KRAYE NAMAH
OM KAVINA MRUSHBHAYA NAMAH
OM BHRAMANAYA NAMAH
OM BHRAMANASPATYE NAMAH
OM JYESHTA RAJAYA NAMAH
OM NIDDHI PRIYA PATI PRIYAYA NAMAH
OM SURYA MANDAL MADHYA GAYAY NAMAH
OM KARAHATIDHAVSTA SINDHU SALILAYA NAMAH
OM PUSHDANTABHIDE NAMAH
OM UMANGKELIKUTUKINE NAMAH
OM MUKTIDAYA NAMAH
OM KUKPALNAYA NAMAH
OM KIRITINE NAMAH
OM KUNDALINE NAMAH
OM HARINE NAMAH
OM VANMALINE NAMAH
OM MANOMAYAY NAMAH
OM VYUUKHYAHATYDTYATSHRIYE NAMAH
OM PADAHATIJITSHITYE NAMAH
OM SADHYOJAATSVARNAMUJYAMEKILINE NAMAH
OM DUDIRMITHRITE NAMAH
OM DUSWAPNAHRITE NAMAH
OM PRASHANAYA NAMAH
OM GUNINE NAMAH
OM NAADPRATITHISTAYA NAMAH
OM SURUPAYA NAMAH
OM SARVANETRADHIVASAYA NAMAH
OM VIVASANA SHRAVAYA NAMAH
OM PITAMBARAYA NAMAH
OM KHANDARDAYA NAMAH
OM KHANDENDUKRUTSHEKHARYA NAMAH
OM CHITRANGDASHYAMDASHNAYA NAMAH
OM BHAALCHANDRAYA NAMAH
OM CHATURBHURJAYA NAMAH
OM YOGADHIPAYA NAMAH
OM TARKSTAYA NAMAH
OM PURSHAYA NAMAH
OM GAJKARNAKAYA NAMAH
OM GANADHIRAJAYA NAMAH
OM VIJAYASTHIRAJAYA NAMAH
OM GAJPATIDWAJINE NAMAH
OM DEVDEVAYA NAMAH
OM SAMARPRANDIPKAYA NAMAH
OM VAYUKILKAYA NAMAH
OM VIPPASCHIDVARDAYA NAMAH
OM NANDONANDBHINAALHAKAYA NAMAH
OM VARAHARDANAYA NAMAH
OM MRITUNJAYA NAMAH
OM VYAGHRAJINAMBARAYA NAMAH
OM ECCHASHAKTIDHARYA NAMAH
OM DEVTRATE NAMAH
OM DYATAVIMARDANAYA NAMAH
OM SHAMBHUVAKRRODHYAYA NAMAH
OM SHAMBUKOPAGNE NAMAH
OM SHAMBUHASYABHUVE NAMAH
OM SHAMBUTEJESE NAMAH
OM SHIVSHOKHARINE NAMAH
OM GAURISUKAHAYA NAMAH
OM UMANGMALJAYA NAMAH
OM GAURI TEJ BHUVE NAMAH
OM SWADHUMIBHAVAYA NAMAH
OM YAGNA KAYAYA NAMAH
OM MAHANADAYA NAMAH
OM GIRIVASHMARNE NAMAH
OM SHUBANAYA NAMAH
OM SARVADEVATMANYE NAMAH
OM BRAHMA MURGHANE NAMAH
OM KUKUPSHRUTYE NAMAH
OM BRAHMADKUMBHAYA NAMAH
OM CHILYOMBHALAYA NAMAH
OM SATYASHIRORUHAYA NAMAH
OM JAGAZAMADHLOYMESHNIMESHAYA NAMAH
OM AGNEYAKRASOMDRUSHE NAMAH
OM GIRIDREKARDAYA NAMAH
OM GHARMAGHARMESHTAYA NAMAH
OM SAMBRUHITATAYA NAMAH
OM GRAHATSHARDASHNAYA NAMAH
OM VANIJIVHAYA NAMAH
OM VASVANASIKAYA NAMAH
OM KULACHALANSAYA NAMAH
OM SOMAKARGHANTAYA NAMAH
OM RUDRASHIROGHARAYA NAMAH
OM NADINANDBHUJAYA NAMAH
OM TARKANSAKAYA NAMAH
OM BHRUMDHYASANSTHITHKARAYA NAMAH
OM BRAHMAVIDYAMADOTKAYA NAMAH
OM VYOMANABHAYE NAMAH
OM SHRIHRIDHAYA NAMAH
OM MERU PRUSHTAYA NAMAH
OM ARNAVODARAYA NAMAH
OM PRITHVIKATYE NAMAH
OM SRISHTILINGAYA NAMAH
OM SHELORVE NAMAH
OM DASRAJAANOKAYA NAMAH
OM PATALJHANGAYA NAMAH
OM MUNIPADYE NAMAH
OM KALANGHOSTHTAYA NAMAH
OM TRIYATNAVE NAMAH
OM JYOTINARNDA LA LALANGULAYA NAMAH
OM HRIPADAYALANIRSHALAYA NAMAH
OM HRIPADMAKARNIKASHALIVIYATKELISARVOVARAYA NAMAH
OM SADBHAKTDHYANIGADHAYA NAMAH
OM PUJAVARINIVIRTAYA NAMAH
OM PRATAPINE NAMAH
OM KASHYAPSUTAYA NAMAH
OM GANPAYA NAMAH
OM VISHTPINE NAMAH
OM BALINE NAMAH
OM YASHVASINE NAMAH
OM SVOJHASE NAMAH
OM PRATHMAY NAMAH
OM PRATHAMESHVARAYA NAMAH
OM CHINTAMANIDVIPATYE NAMAH
OM KALPADROMVANALAYA NAMAH
OM RATNAMANDAPAMDHYASTAYA NAMAH
OM RATNA SINHA SHRAYAYA NAMAH
OM TRIVASHIVODHRUTPADAYA NAMAH
OM JWALINI MAULILALITAYA NAMAH
OM NANDANANDITPITHSHRIYE NAMAH
OM BHOGDABHUSHITASANAYA NAMAH
OM SAKAMDAYINIPITHAYA NAMAH
OM SPHURDURGRASANASHRAYA NAMAH
OM TEJOVATISHIRRORATNAYA NAMAH
OM SATYANITYAVATISITAYA NAMAH
OM SARVASHAKTAYAMBIJASHRAYA NAMAH
OM LIPIPADAMASANADHARAYA NAMAH
OM VANIHADHAMTRAYASHRAYA NAMAH
OM UNNATPRAPADAYA NAMAH
OM GUDAGULPHAYA NAMAH
OM SAVAVRUTPASHIRNKAYA NAMAH
OM PINJHANGAYA NAMAH
OM SHLISHTAJHANVE NAMAH
OM STHULORVE NAMAH
OM PRONMATKATYE NAMAH
OM NIMNABHAYE NAMAH
OM STHOOLKUKSHAVE NAMAH
OM PINVAKSHAVE NAMAH
OM BRIHUTBHUJAYA NAMAH
OM PINASKANDAYA NAMAH
OM KAMBUKANTAYA NAMAH
OM LAMBOVASTHAYA NAMAH
OM LAMBANASIKAYA NAMAH
OM BHAGNAVAMARDAYA NAMAH
OM TUNGASAVYADANTAYA NAMAH
OM MAHAHANVE NAMAH
OM HRASVANETRATRAYA NAMAH
OM SHOORPAKARNAKAYA NAMAH
OM NIBIDMASTAYA NAMAH
OM STABKAKAARKUMBHARGRAYA NAMAH
OM RATNAMAULYE NAMAH
OM NIRANGKUSHAYA NAMAH
OM SARPAHARKATISUTRAYA NAMAH
OM SARPAYAGNOPAVITVE NAMAH
OM SARPAKOTIRKATAYA NAMAH
OM SARPAGREVAYAKATANGAYA NAMAH
OM SARPAKAKSHODARABANDHAYA NAMAH
OM SARRPARAJOTARIYAKAYA NAMAH
OM RAKTAYA NAMAH
OM RAKTAMBHARAYA NAMAH
OM RAKTAMALYAVIBHUSHAYA NAMAH
OM RAKTAKSHENAYA NAMAH
OM RAKTAKARAYA NAMAH
OM RAKTALVOSHTAPALLAVAYA NAMAH
OM SHVETALAYA NAMAH
OM SHVETAMDHARAYA NAMAH
OM SHVETMALYAVIBHUSHNAYA NAMAH
OM SHVETATPATRARUCHIRAYA NAMAH
OM SHVETCHAAMRAVIJITAYA NAMAH
OM SARVANJAYASAMPURANALAKSHNA NAMAH
OM SARVANBHARANSHOBHADAYA-LAKSHITA NAMAH
OM SARVASHOBHASAMVITAYA NAMAH
OM SARVAMANGALMAANGLAYA NAMAH
OM SARVAKARNAKARNAYA NAMAH
OM SHANGIRNE NAMAH
OM BIJIPURINE NAMAH
OM GADADHRAYA NAMAH
OM IKSHULCHAAPADHARAYA NAMAH
OM SHOOLINE NAMAH
OM CHAKRAPANYE NAMAH
OM SHROJBHRUTE NAMAH
OM PAASHINE NAMAH
OM DHRITDPALAYA NAMAH
OM SHAALIMANJARIBHRUTE NAMAH
OM SVANDANTABHRUTE NAMAH
OM KALPAVALLIDHARAYA NAMAH
OM VISHWEBHAYADAIKARAYA NAMAH
OM VASHINE NAMAH
OM AKSHAMALADHARAYA NAMAH
OM NAYAN MUDRAVATE NAMAH
OM MUDGARAYUDHAYA NAMAH
OM PURNA PATRINE NAMAH
OM KAMBUDHARAYA NAMAH
OM VIDHYUTISAMUDKAYA NAMAH
OM MATRULINGADHARYA NAMAH
OM CHUTKALIKABHRUTE NAMAH
OM CHUTKALIKABHRUTE NAMAH
OM KOOTHARVATYE NAMAH
OM PUSHKAR STASVARNAGHATIPURNA-RATNABHI VARSHAKAYA NAMAH
OM BHARATI SUNDARI NATHAYA NAMAH
OM VINAYAKRATIPRIYAYA NAMAH
OM MAHALKSHMI PRIYATAMAYA NAMAH
OM SIDDHA LAKSHMI MANORAMAYA NAMAH
OM RAMA RAMESH PURUVANGAYA NAMAH
OM DAKSHINIMAMAHESWARAYA NAMAH
OM MAHAVIRAHA VAMANGAYA NAMAH
OM RATI KANDARPASCHIMAYA NAMAH
OM AAMODAMODJANAYA NAMAH
OM SPRAMOD PRAMODANAYA NAMAH
OM SAMEDHITSMRUDHISHRIYE NAMAH
OM RIDHI SIDDHI PRAVARTKAYA NAMAH
OM DATTASAUMUKHASUMUKHAYA NAMAH
OM KANTIKANDLITASHRAYA NAMAH
OM MANDANAVATYASHRITANGRAHYE NAMAH
OM KRUTDAUMUKHYADUMURKHAYA NAMAH
OM VIGHNASAMPALLVOPGHANYA NAMAH
OM SEVONNIDRAMADRAVYAYA NAMAH
OM VIGHNAKRUTIGHANCHARNAYA NAMAH
OM DRAVINISHAKTI SATKRUTAYA NAMAH
OM TRIVAPRASANAYANAYA NAMAH
OM JWALINIPALINILEKDHRUSHYE NAMAH
OM MOHINIMOHANAYA NAMAH
OM BHOGDAYINIKANTIMANDITAYA NAMAH
OM KAMINIKANTAVAKRASHRIYE NAMAH
OM ADHISHTAVAVASUNDHRAYA NAMAH
OM VASANDHARAMDONDHAMAHA-SHANGNIDHIPRABHAVE NAMAH
OM NANDISUMATIMAULIMAHAPADMINI-DHIPRABHAVE NAMAH
OM SARVA SADGURU SAMNVEYAYA NAMAH
OM SHOCHISKESHAHAHRIDYASHRAYA NAMAH
OM ESHAANMURGHNE NAMAH
OM DEVENDRASHIKHAYE NAMAH
OM PAVANANDAYA NAMAH
OM AJRAPRATYEGRANAYANAYA NAMAH
OM DIVYASTRANAPRAYOGRIDE NAMAH
OM AIRAVATADISVAARSHA VARNAVARNPRIYAYA NAMAH
OM VJRAYADASTRAPARIVARAYA NAMAH
OM GANACHANDASAMASHRAYA NAMAH
OM JAYAYPARIVARAYA NAMAH
OM VIJAYAVIJAYAVAHAYA NAMAH
OM AJITACHIRTPABJAYA NAMAH
OM NITYANITYAWANTISITAYA NAMAH
OM VILASINIKRUTLAASAYA NAMAH
OM SHAUNDISAUNDARY AMANDITAYA NAMAH
OM ANANTAANANTSUKHDAYA NAMAH
OM SUMANGALSUMANGALAYA NAMAH
OM ICCHASHAKTINYANSHAKTIKRIYA-SHAKTINIVESHITAYA NAMAH
OM SUBHAGASHANSHRITPADAYA NAMAH
OM LALITA LALITASHRAYA NAMAH
OM KAMINIKAMANAYA NAMAH
OM KAMMALINI KELILALATAYA NAMAH
OM SARASWATASHRAYA NAMAH
OM GAURINANDANAYA NAMAH
OM SHREENIKETANAYA NAMAH
OM GURU GUPTAPADYA NAMAH
OM VACHASIDDHAYA NAMAH
OM VAGHIESHWARIPATYE NAMAH
OM NALINIKAMYKAYA NAMAH
OM VAMRAMAYA NAMAH
OM JYESTHMANORMAYA NAMAH
OM RAUDRIMUDRIPADABJAYA NAMAH
OM HUMBIJAYA NAMAH
OM TUNG SHAKTIKAYA NAMAH
OM VISHWADIJANNATRANAYA NAMAH
OM SWAHASHAKTEYE NAMAH
OM SAKILKAYA NAMAH
OM AMRITABIDH KRUVASAYA NAMAH
OM MADDHURNITLOCHANAYA NAMAH
OM UCHISTGANYA NAMAH
OM UCHISTGANESHAYA NAMAH
OM SARVAKALIKASANSADHIYE NAMAH
OM NITYASHAIVAYA NAMAH
OM DIGAMBARAYA NAMAH
OM AANPAYAYA NAMAH
OM ANANTDRUSTAYA NAMAH
OM APREMAYA NAMAH
OM AJRAMARAYA NAMAH
OM AANAVILAYA NAMAH
OM APRATIRYAYA NAMAH
OM AHACHUTAYA NAMAH
OM AMRITAY NAMAH
OM AKSHARYA NAMAH
OM APRATKARAYA NAMAH
OM AKSHAYAYA NAMAH
OM AJAAYAYA NAMAH
OM ANADHARAYA NAMAH
OM ANAAMYAYA NAMAH
OM AMALAYA NAMAH
OM AMOGHSIDDHYE NAMAH
OM ADVETAYA NAMAH
OM AGHORAYA NAMAH
OM APRAMITANAYA NAMAH
OM ANANAKARAYA NAMAH
OM ABHIBHOOMYAGRIBALGHNYAYA NAMAH
OM AYAKTALAKSHANAYA NAMAH
OM ADHARPITHAYA NAMAH
OM ADHARAYA NAMAH
OM ADHAR RADHEYA NAMAH
OM AAKHOKETANAYA NAMAH
OM ASHA PURKAYA NAMAH
OM AAKHO MAHA RATHAYA NAMAH
OM IKSHU SAGARMADHYASTAYA NAMAH
OM IKSHU BHAKSHAN LALSAYA NAMAH
OM IKSUCHAAPTRIEKSHRIYE NAMAH
OM IKSHUCHAAPNIVESVITAYA NAMAH
OM INDRANIL SAMDHYUTYE NAMAH
OM INDIVARDALSHAMAYA NAMAH
OM INDUMANDALNIRMALAYA NAMAH
OM INDHMAPRIYAYA NAMAH
OM IDABHAGAYA NAMAH
OM IRADHAMNE NAMAH
OM INDIRAPRIYAYA NAMAH
OM ISWAKU VIGHNA VIDHWANISE NAMAH
OM ITIKARTAYATEPISTAYA NAMAH
OM ISHAANMAULAYE NAMAH
OM ISHAANAYE NAMAH
OM ISHAANSUTAYA NAMAH
OM ITIGHNE NAMAH
OM ISHNATRAYA KALPANTAY NAMAH
OM IHMAMATRA VIVAJITAYA NAMAH
OM UPENDRAYA NAMAH
OM UDDABHRUNMAULAYE NAMAH
OM UNDERKABLIPRIYAYA NAMAH
OM UNNATANNAYA NAMAH
OM UDARRAVIDASHARGRANE NAMAH
OM URJSWATE NAMAH
OM USHMAMALAMDAYA NAMAH
OM USHAPOHADURASDAYA NAMAH
OM RIDHISIDDHIPRADAYKAY NAMAH
OM RINTRAYA VIMOCHKAYA NAMAH
OM LUPTA VIGHNAYASVABHAKTANA NAMAH
OM LUPTA SHAKTAYA SURDVISHA NAMAH
OM LUPTA VIPSHOT NASHANAYA NAMAH
OM EKAR PITHA MADHYASAYA NAMAH
OM EKPAADKRUTASMAYA NAMAH
OM EJITAKHILDYASHRIYE NAMAH
OM EDHITHAKHILAMSSHRREYAYA NAMAH
OM AISHWARIAM NIDHYE NAMAH
OM AISHWARAYAYA NAMAH
OM EHIKAMUSHKIMPRADAYA NAMAH
OM ERAMBHDASMUNMESHAYA NAMAH
OM ERAWATNIBHANNAYA NAMAH
OM OMKAR VACHAYA NAMAH
OM OMKARAYA NAMAH
OM OJASWATE NAMAH
OM OSHDHIPATYE NAMAH
OM AUDHARYANIDHYE NAMAH
OM AAUDYATDHURAYA NAMAH
OM AAUNATYANISWANAYA NAMAH
OM ANKUSHAYASURNAGANA NAMAH
OM ANKUSHAYASURVIDHIVISHAM NAMAH
OM AAMAST VISARGANTPADESHOOPARI-KIRTITAYA NAMAH
OM KAMANDALOODHARAYA NAMAH
OM KALPAYA NAMAH
OM KARPADANE NAMAH
OM KALBHANNAYA NAMAH
OM KARMASHAKSHINE NAMAH
OM KARMAKARTYE NAMAH
OM KARMA KARMAPHALPRADYA NAMAH
OM KADAMGOLKAKARAYA NAMAH
OM KUSHMANDGANNAYAKAYA NAMAH
OM KARUNYADHEYAYA NAMAH
OM KAPILAYA NAMAH
OM KAYKAYA NAMAH
OM KATISUTRABHOOTE NAMAH
OM SARVAYA NAMAH
OM KHADAGAPRIYAYA NAMAH
OM KHADAGKHANTANTASAYA NAMAH
OM KHANIMARLAYA NAMAH
OM KHALVAATSHRUNGNILAYAYA NAMAH
OM KHATVANGHINE NAMAH
OM KHADURASDAYA NAMAH
OM GUNADHAYAYA NAMAH
OM GAHANAYA NAMAH
OM GASTHAYA NAMAH
OM GADYA PADYA SURDHARNAVAYA NAMAH
OM GADYA GAAN PRIYAYA NAMAH
OM GARJAYA NAMAH
OM GEETGIRVANAPURVAJAYA NAMAH
OM GHYACHAARRATAYA NAMAH
OM GHUYHAYA NAMAH
OM GHUYAGAMANIRUPITAYA NAMAH
OM GHUABDHISYAY NAMAH
OM GURUGMAVAHAYA NAMAH
OM GURORGURVE NAMAH
OM GHANTAGHARGHARIKAMALINE NAMAH
OM GHATODHARAYA NAMAH
OM CHANDAYA NAMAH
OM CHANDESWAR SURUDE NAMAH
OM CHANDISHAYA NAMAH
OM CHAND VIKRAMAYA NAMAH
OM CHARACHARPATYE NAMAH
OM CHINTAMANI CHARVANLALSAYA NAMAH
OM CHANDSE NAMAH
OM CHANDVOPUSE NAMAH
OM CHANDODURLAKSHAYA NAMAH
OM CHANDVIGHRAHAYA NAMAH
OM JAGADHYONAYE NAMAH
OM JAGADHSHAKSHINE NAMAH
OM JAGADISHAYA NAMAH
OM JAGAN MAYAYA NAMAH
OM JAPAYA NAMAH
OM JAPPARAYA NAMAH
OM JAPYAYA NAMAH
OM JHINVASIMNHASANAPRABHVE NAMAH
OM ZHALAZALOLSADANAZHANKARIBH-RAMARA KULAYA NAMAH
OM TANZHANKKARSPHARSAURAVAYA NAMAH
OM TANZHANKKARMANINUPURAYA NAMAH
OM TADHVIPALLAVANTHANSTA SARVA NAMAH
OM MANTREK SIDDHIDAYA NAMAH
OM DINDIMUNDAYA NAMAH
OM DAKINISHAYA NAMAH
OM DAMRAYA NAMAH
OM DINDIMPRIYAYA NAMAH
OM DHAKKAANINADMUDITAYA NAMAH
OM DHAUKAYA NAMAH
OM DHUNDI VINAYAKAYA NAMAH
OM TATVANAAMPRAMAYATATVAYA NAMAH
OM TATVAMPADNIRUPITAYA NAMAH
OM TARKANTKAYA NAMAH
OM TARKAYA NAMAH
OM TARKANTKAYA NAMAH
OM STHANWAY NAMAH
OM STHANUPRIYAYA NAMAH
OM STHATTRE NAMAH
OM STHAVARAYAJUNGMAYAJAGTE NAMAH
OM DAKSHA YADHAPRAMATHNAYA NAMAH
OM DAATRE NAMAH
OM DANVAMOHANANAYA NAMAH
OM DAYA VATYE NAMAH
OM DIVYA VIBHAYAYA NAMAH
OM DANDBHRUTE NAMAH
OM DANDNAYAKAYA NAMAH
OM DATTAPRABHINNABHRAMALAYA NAMAH
OM DYATTYA VAARNADARNAYA NAMAH
OM DRASTAMLAGNADVIPGHATAYA NAMAH
OM DEVARTHA NRUGJAKRUTYE NAMAH
OM DHANDHANYAPATYE NAMAH
OM DHANYAYA NAMAH
OM DHANDAYA NAMAH
OM DHARNIDHARAYA NAMAH
OM DHANYEKPRAKATAYA NAMAH
OM DHYEYAYA NAMAH
OM DHYANAYA NAMAH
OM DHYANPARAYANA NAMAH
OM NANDYAYA NAMAH
OM NANDIPRIYA NAMAH
OM NADAYA NAMAH
OM NADMADHYAPRATHISTAYA NAMAH
OM NISKALAYA NAMAH
OM NIRMALAYA NAMAH
OM NITYAYA NAMAH
OM NITYANITYAYA NAMAH
OM NIRMAYAYA NAMAH
OM PRASMAYEYOMNE NAMAH
OM PARASMAYEDHAMNE NAMAH
OM PARMATMANYE NAMAH
OM PARSMAYEPADAYA NAMAH
OM PARATPARAYA NAMAH
OM PASHUPATYE NAMAH
OM PASHUPASHIVIMOCHKAYA NAMAH
OM PURNANANDAYA NAMAH
OM PARANDAYA NAMAH
OM PURANANDAYA NAMAH
OM PARANANDAYA NAMAH
OM PURANPUROSHTAMAYA NAMAH
OM PADMAPRASNYENAYA NAMAH
OM PRANANPRANMOCHANAYA NAMAH
OM PRAMANPRATYATIYAYA NAMAH
OM PRANATATINIVARNAYA NAMAH
OM PHALHASTAYA NAMAH
OM PHANIPATYE NAMAH
OM PHETKARAYA NAMAH
OM PHANITPRIYAYA NAMAH
OM BAANARCHITANGIYIGULAYA NAMAH
OM BAALKELIKUTUHALINE NAMAH
OM BRAHMANE NAMAH
OM BRAHMARCHITPADAYA NAMAH
OM BRAHMACHAARINE NAMAH
OM BHRUHASPATYE NAMAH
OM BHRINANADAYAGRAYACHITKARAYA NAMAH
OM BRAHMANDAVALIMEKHALAYA NAMAH
OM BHARGAYA NAMAH
OM BHADRAYA NAMAH
OM BHYAPHAYA NAMAH
OM BHAGWATE NAMAH
OM BHAGTISULABHAYA NAMAH
OM BHUTIDAYA NAMAH
OM BHUTIBHUSHANANAYA NAMAH
OM BHAVYAYA NAMAH
OM BHOOTALYAYA NAMAH
OM BHOGMADMATMANORAMAYA NAMAH
OM MEKHLAVATE NAMAH
OM MANDAGATYE NAMAH
OM MATITKAMALEKSHANAYA NAMAH
OM YADNYAPATYE NAMAH
OM YADNYAGOPTRE NAMAH
OM YADNYAPHALPRADAYA NAMAH
OM YASHASKARAYA NAMAH
OM YOGAGAMYAYA NAMAH
OM YAGNIKAYA NAMAH
OM YACHAKPRIYAYA NAMAH
OM RASAYA NAMAH
OM RASPRIYAYA NAMAH
OM RASYAYA NAMAH
OM RANJKAYA NAMAH
OM RAVANARCHITAYA NAMAH
OM RAJORAKSHAKARAYA NAMAH
OM RATHNAGHARBHAYA NAMAH
OM RAJYASUKHPRADYA NAMAH
OM LAKSHAYA NAMAH
OM LAKSHAPRADYA NAMAH
OM LAYASTHAYA NAMAH
OM LADDUKPRIYAYA NAMAH
OM LAASYAPARAYA NAMAH
OM LABHKULLOKAVISHRUTAYA NAMAH
OM VARANYAYA NAMAH
OM VANNIVADANAYA NAMAH
OM VANNYAYA NAMAH
OM VEDANTGOCHARAYA NAMAH
OM VIKARNE NAMAH
OM VISHWATASCHYACHAKSHUSHE NAMAH
OM VIDHATRE NAMAH
OM VISHWATOMUKHAYA NAMAH
OM VAAMDEVAYA NAMAH
OM VISHWANETRE NAMAH
OM VAJRIVAJRANIVANAYA NAMAH
OM VISHWABANDANVISHKAMBHA-DHARAYA NAMAH
OM VISHWEWARPRABHAVE NAMAH
OM SHABDHABRAHMANE NAMAH
OM SHAMPRAPAYAYA NAMAH
OM SHAMBHUSHAKTIGANESHWARAYA NAMAH
OM SHASTRE NAMAH
OM SHIKHAGRANILAYA NAMAH
OM SHARANYAYA NAMAH
OM SHIKRESWARAYA NAMAH
OM SHADHRUTUKUSUMASTRAGVINE NAMAH
OM SHADADHARAYA NAMAH
OM SHADAKSHARAYA NAMAH
OM SAUSARNANDAYA NAMAH
OM SARUVADANAYA NAMAH
OM SARVBHESHEJBHESJAYA NAMAH
OM SRUSHTISTITILAYAYAKRIDAYA NAMAH
OM SURKUNJARBHEDNAYA NAMAH
OM SINDHURITMAHAKUMBHAYA NAMAH
OM SADSVAYADKTIDAYAKAYA NAMAH
OM SAKSHINE NAMAH
OM SAMURADAMANTHANAYA NAMAH
OM SVASWAMVEDAYA NAMAH
OM SVADAKSHINAYA NAMAH
OM SWATANTRAYA NAMAH
OM SATYASANKALPAYA NAMAH
OM SAAMGAANARTAYA NAMAH
OM SUKHINE NAMAH
OM HAVSAYA NAMAH
OM HASTIPISACHISAYA NAMAH
OM HAVANAYA NAMAH
OM HAVYAKAVYABHUJE NAMAH
OM HAVYAYA NAMAH
OM HUTATPRIYAYA NAMAH
OM HARSHAYA NAMAH
OM HALEKHAMANTRAMADHYAGAYA NAMAH
OM KSHETRADHIPAYA NAMAH
OM SHAMABHATRE NAMAH
OM SHAMAPARARAYANAYA NAMAH
OM SHIPRAKSHEMKARAYA NAMAH
OM SHEMANANDAYA NAMAH
OM SHONISURDHURBHAYA NAMAH
OM DHARMAPADAYA NAMAH
OM ARTHDAYA NAMAH
OM KAAMDAATRE NAMAH
OM SAUBHAGYAVARDHANAYA NAMAH
OM VIDYAPRADAYA NAMAH
OM VIBHAVDAYA NAMAH
OM BHUKIMUKTIPHALPRADAYA NAMAH
OM AABHIRUPRAKARAYA NAMAH
OM VIRSHRIPRADAYA NAMAH
OM VIJAYPRADAYA NAMAH
OM SARVAVASHYAKARAYA NAMAH
OM GARBHADOSHGHNE NAMAH
OM PUTRA PAUTRADAYA NAMAH
OM MEDHADAYA NAMAH
OM KIRTIDAYA NAMAH
OM SHOKHANINE NAMAH
OM DORHAGYANAASHINANAYA NAMAH
OM PRATIVADIMUKHASTAMBHAYA NAMAH
OM RUSHTACHIPRASASNAYA NAMAH
OM PARABHICHAARASHAMNAYA NAMAH
OM DUKHBHANJANKARKAYA NAMAH
OM LAVAYA NAMAH
OM TRUTE NAMAH
OM KALAYE NAMAH
OM KASTAYE NAMAH
OM NIMISHAYA NAMAH
OM TATPARAYA NAMAH
OM KSHANAYA NAMAH
OM GHATAYE NAMAH
OM MUHURTAYE NAMAH
OM PRAHARAYA NAMAH
OM DIVA NAMAH
OM NAKTA NAMAH
OM AHARNISHAM NAMAH
OM PAKSHAYA NAMAH
OM MASAYA NAMAH
OM AYANAYA NAMAH
OM VARSHAY NAMAH
OM YUGAYA NAMAH
OM KALPAYA NAMAH
OM MAHALAYA NAMAH
OM RASHAYE NAMAH
OM TARAYE NAMAH
OM TITHAYE NAMAH
OM YOGAYA NAMAH
OM VARAYA NAMAH
OM KARNAYA NAMAH
OM AAUNSHAKAYA NAMAH
OM LAGNAYA NAMAH
OM HORAYAYE NAMAH
OM KAALCHAKRAYA NAMAH
OM MERVE NAMAH
OM SAPTARSHIBHYO NAMAH
OM DHRUVAYA NAMAH
OM RAHAVE NAMAH
OM MANDAYA NAMAH
OM KAVYE NAMAH
OM JIYAYA NAMAH
OM BUDHAYA NAMAH
OM BHAUMAYA NAMAH
OM SHASHINE NAMAH
OM RAYAYE NAMAH
OM KALAYA NAMAH
OM SHRUSTYE NAMAH
OM STHITYE NAMAH
OM VISHWASTHAVARJUNGMANCHYATE NAMAH
OM BHUVE NAMAH
OM ADRUPBHYO NAMAH
OM AGNAYE NAMAH
OM MARUTE NAMAH
OM VYOMNE NAMAH
OM AHANGKRUTYE NAMAH
OM PRAKRUTYE NAMAH
OM PUNSE NAMAH
OM BRAHMNE NAMAH
OM VISHNAWE NAMAH
OM SHIVAYA NAMAH
OM RUDRAYA NAMAH
OM ISHAYA NAMAH
OM SHAKTYE NAMAH
OM SADASHIVAYA NAMAH
OM TRIDASHEBHYO NAMAH
OM PITRUBHYO NAMAH
OM YAKSHYEBHYO NAMAH
OM RAKSHYOBHYO NAMAH
OM KINNAREBHYO NAMAH
OM SADHYEBHYO NAMAH
OM VIDYADHAREBHYO NAMAH
OM BHOOTEBHYO NAMAH
OM MANYUSHEBHYO NAMAH
OM PASHUBHYO NAMAH
OM KHAGEBHYO NAMAH
OM SAMUDREBHYO NAMAH
OM SARIDBHYO NAMAH
OM SHAILEBHYO NAMAH
OM BHOOTAYA NAMAH
OM BHAVODBHAVAYA NAMAH
OM SANGHKHYAYA NAMAH
OM PATANJALAYA NAMAH
OM YOGAYA NAMAH
OM PURANEBHYO NAMAH
OM SHRUTYE NAMAH
OM SMRUTYE NAMAH
OM VEDANGEBHYO NAMAH
OM SADCHAARAYA NAMAH
OM MIMAWSAYE NAMAH
OM NYAYVISTARAYA NAMAH
OM AYURVEDAYA NAMAH
OM DHANURVVEDAYA NAMAH
OM GANDHARVAYA NAMAH
OM KAVYANATKAYA NAMAH
OM VAIKHANSAYA NAMAH
OM BHAGVATAYA NAMAH
OM SATVATAYA NAMAH
OM PANCHARANKAYA NAMAH
OM SHAIVAYA NAMAH
OM PASHUPATAYA NAMAH
OM KAALMUKHAYA NAMAH
OM BHAIRAVSHASANAYA NAMAH
OM SHAAKTAYA NAMAH
OM VAINAYAKAYA NAMAH
OM SAURAYA NAMAH
OM JAINAYA NAMAH
OM AAHANTASAUNHITAYA NAMAH
OM SATYE NAMAH
OM AASATYE NAMAH
OM VYAKTYA NAMAH
OM AYAKTAYA NAMAH
OM SACHETNAYA NAMAH
OM ACHETNAYA NAMAH
OM VANDHAYA NAMAH
OM MOKSHAYA NAMAH
OM SUKHAYA NAMAH
OM BHOGAYA NAMAH
OM AYOGAYA NAMAH
OM SATYAYA NAMAH
OM AANVE NAMAH
OM MAHATE NAMAH
OM SWATIT NAMAH
OM HU NAMAH
OM FANNUM NAMAH
OM SVADHA NAMAH
OM SVAHA NAMAH
OM SHRAUSHNAAM NAMAH
OM VOWSHNAAM NAMAH
OM VASHANAAM NAMAH
OM NAMO NAMAH
OM NYANAYA NAMAH
OM VIDNYANAYA NAMAH
OM ANANDAYA NAMAH
OM BODHAYA NAMAH
OM SAVANVIDE NAMAH
OM SHAMAYA NAMAH
OM YAMAYA NAMAH
OM EKASMAYE NAMAH
OM EKASHDHARAYA NAMAH
OM EKASHPARANARAYANAYA NAMAH
OM EKAGRADHIYE NAMAH
OM EKVIRAYA NAMAH
OM EKANEKSWAROOPDHRUSHE NAMAH
OM DWI RUPAYA NAMAH
OM DWI BHUJAYA NAMAH
OM VYADHAKSHAYA NAMAH
OM DWIRDAYA NAMAH
OM DWIPVAKSHAKAYA NAMAH
OM DWEMATURAYA NAMAH
OM DWIDNAYA NAMAH
OM DWANDANTITAYA NAMAH
OM DWAYATIGAYA NAMAH
OM TRIDHAMNE NAMAH
OM TRIKARAYA NAMAH
OM TRETRARIVARGAPHALDAYA NAMAH
OM TRIGUNATMANE NAMAH
OM TRILOKDAYE NAMAH
OM TRISHAKTISHAYA NAMAH
OM TRILOCHANAYA NAMAH
OM CHATURBHAHARVE NAMAH
OM CHATURTAMANE NAMAH
OM CHATURMUKHAYA NAMAH
OM CHATUVIRDHOPAYAMAYAYA NAMAH
OM CHATURVARNASHRAMASHRAYA NAMAH
OM CHATU VIRDHAV CHOVRUTTI PARIVRUTTIPRAVARTKAYA NAMAH
OM CHATURTHI PUJAN PRITAYA NAMAH
OM CHATURTHI TITHI SAMBHAVAYA NAMAH
OM PANCHAKSHARATMANE NAMAH
OM PANCHATMANE NAMAH
OM PANCHASYAYA NAMAH
OM PANCHKRUTYAKRUTE NAMAH
OM PANCHADHARAYA NAMAH
OM PANCHAVARANAYA NAMAH
OM PANCHAKSHARPARAYANAYA NAMAH
OM PANCHTALAYA NAMAH
OM PANCHKARAYA NAMAH
OM PANCHPRANAVBHAVITAYA NAMAH
OM PANCHBHRAMAYASPHURTYE NAMAH
OM PANCHAVARANVARITAYA NAMAH
OM PANCHBHAKSHAPRIYAYA NAMAH
OM PANCHBANAYA NAMAH
OM PANCHSHIVATMAKAYA NAMAH
OM SHASTAKONPITHAYA NAMAH
OM SHASHTACHAKRADHAMNE NAMAH
OM SHASTAGRANITHBHEDAKAYA NAMAH
OM SHADADHVADHVANTVIDHWANSINE NAMAH
OM SHANDGULMAHAHRYADAYA NAMAH
OM SHANMUKHAYA NAMAH
OM SHANMUKHBHRAVE NAMAH
OM SHASTASHAKLIPARIVARITAYA NAMAH
OM SHADAVAIRIVARGVIDHWANSE NAMAH
OM SHADAMIRBHAYABHANJANAYA NAMAH
OM SHASTATKARDURAYA NAMAH
OM SHASTAKARMANIRTAYA NAMAH
OM SHADRASHASRAYA NAMAH
OM SAPTAPATALCHARANAYA NAMAH
OM SAPTADVIPORUPMANDALAYA NAMAH
OM SAPTASWARLOKMUKUTAYA NAMAH
OM SAPTANGRAJYASUKHDAYA NAMAH
OM SAPTARSHIGANMANDITAYA NAMAH
OM SAPTACHANDONIDHYE NAMAH
OM SAPTAHOTRE NAMAH
OM SAPTASVARASHRAYA NAMAH
OM SAPTADHIKELIKASARAYA NAMAH
OM SAPTAGATRUNISHEVITAYA NAMAH
OM SAPTACHANDOMODMADAYA NAMAH
OM SAPTACHANDOMAKHPHRABHVE NAMAH
OM AASTAMURTIDHEYAMURTYE NAMAH
OM AASTAPRAKURTIKARNAYA NAMAH
OM AASTANGYOGPHALBHUVE NAMAH
OM AASTPATRABUJASANAYA NAMAH
OM AASTASHAKTISAMRUDHISHRIYE NAMAH
OM AASHTAYEAISHWARIYAPRADAYKAYA NAMAH
OM AASTAPHITOPPHITSHRIYE NAMAH
OM AASTAMATRUSAMAVRUTAYA NAMAH
OM AASTABHAIRAVSEVVYAYA NAMAH
OM AASTAVASUVANDHAYA NAMAH
OM AASTAMURTIBHRUTE NAMAH
OM AASTACHAKRASPHURANMURTYE NAMAH
OM AASTADRAVYAHAVIMPRIYAYA NAMAH
OM NAVNAGASANADHYASINE NAMAH
OM NAVNIDHYANUSHASITRE NAMAH
OM NAVDWARPURADHARAYA NAMAH
OM NAVADHARNIKETANAYA NAMAH
OM NAVNARAYANSHITAYA NAMAH
OM NAVDURGANISHEVITAYA NAMAH
OM NAVANATHMAHANATHAYA NAMAH
OM NAVNAGVIBHUSNAYA NAMAH
OM NAVRATNAVICHITRANGAYA NAMAH
OM NAVSHAKTISHIRODHRUTAYA NAMAH
OM DASHATMAKAYA NAMAH
OM DASHABHUJAYA NAMAH
OM DASHADIKAPATIVANDITAYA NAMAH
OM DASHADHAYAYA NAMAH
OM DASHAPRANAYA NAMAH
OM DASHENDRIYANIYAAMKAYA NAMAH
OM DASHKSHARMAHAMANTRAYA NAMAH
OM DASHASHAVYAPIVIGRAHAYA NAMAH
OM EKADASHADIBHIRUDREMSTUTAYA NAMAH
OM EKADASHAKSHARAYA NAMAH
OM DWADASHDANDADODARNDAYA NAMAH
OM DWADSHANTANIKETANAYA NAMAH
OM TRAYODASBHIDABHINNAVISHWE-DEVADHIDEVATAYA NAMAH
OM CHATUSHENDRAVARDAYA NAMAH
OM CHATUDARSHAMANUPRABHAVE NAMAH
OM CHATUDARSHADIVIDYADHYAYA NAMAH
OM CHATUDARSHAJAGATPRABHAVE NAMAH
OM SAAMPANCHDASHAYA NAMAH
OM PANCHADASHSHITANSHUNIMARLAYA NAMAH
OM SHODADHARNILAYA NAMAH
OM SHODASSWARMATRUKAYA NAMAH
OM PRODSHANTPADVASAYA NAMAH
OM SHODSHENDUKALAMAKAYA NAMAH
OM KAALSAPTADASHYE NAMAH
OM SAPTADASHAYA NAMAH
OM SAPTADASHAKSHARAYA NAMAH
OM AASHTADASHDVIPPATYE NAMAH
OM AASTADASHAPURANKRUTE NAMAH
OM AASTADASHOSDHISRUSTYE NAMAH
OM AASTADASHVIDHISMRUTAYA NAMAH
OM AASHTADASHALIPIYASHTI-MSAMISTHANYANKOVIDAYA NAMAH
OM EKVINSHAYAPUNSE NAMAH
OM EKVINSHTANGULLIPALLAVAYA NAMAH
OM CHATUVIRSHATITATVATMANE NAMAH
OM PANCHVINSHASHAKYAPURSHAYA NAMAH
OM SAPTAVINSHANITARESHAYA NAMAH
OM SAPTAVINSHANTIYOGKRUTE NAMAH
OM DWATRISHATBHAIRAVADHISHAYA NAMAH
OM CHATUNISHTRASHANMAMAHRI-DAYA NAMAH
OM SHASTATRINSHATTATVASAMBHOOTYE NAMAH
OM AASTATRINSHATKALANATVE NAMAH
OM NAMODEKONPANCHASHAN-MARUDVARGANIRGARLAYA NAMAH
OM PANCHASHDAKSHARSHRENYE NAMAH
OM PANCHASDRUDRAVIGRAHAYA NAMAH
OM PANCHASDVISHNUSHAKTISHAYA NAMAH
OM PANCHASHAMATRUKALAYA NAMAH
OM DVIPANCHASDVAPUSHRENYE NAMAH
OM TRISHASTAYAKSHARSANSHRAYA NAMAH
OM CHATRUMSHASTAYARNANINETRE NAMAH
OM CHATUSHSHASTIKALRIDHYE NAMAH
OM CHATUSHSHASHTIMAHASIDDHIYOGI-NIVRINDHVANDITAYA NAMAH
OM AASTASHASTIMAHATRITHSHEKTRA-BHAIRAVBHAVANAYA NAMAH
OM CHATURNARVATIMANTRATMANE NAMAH
OM SHAANVATYADHIKPHRABHAVE NAMAH
OM SHATANANDAYA NAMAH
OM SHATDHRUTYE NAMAH
OM SHATPATRAYATEKSHANAYA NAMAH
OM SHATANIKAYA NAMAH
OM SHATMAKHAYA NAMAH
OM SHATDHARAVYUDHAYA NAMAH
OM SAHASTRAPATRANILAYA NAMAH
OM SAHASTRAPHANMUSHNAYA NAMAH
OM SAHASTRASHIRNEPURSHAYA NAMAH
OM SAHASTRASHAKASHAYA NAMAH
OM SAHASTRAPADYE NAMAH
OM SAHASTRANAAMSANSTUTAYA NAMAH
OM SAHASTRAKSHAPALAPAHAYA NAMAH
OM DASHASAHASTRAPHANBHRIPHANI-RAAJKRUTASANAYA NAMAH
OM AASTASHITISAHASTRAYADHMAHAR-SHISTOTRAYANITRATAYA NAMAH
OM LAKSHADISHPRIYADHAVAYA NAMAH
OM LAKSHADHARMANOMAYAYA NAMAH
OM CHATURLAKSHPRAKASHITAYA NAMAH
OM CHATURLAKSHAJAPPRITAYA NAMAH
OM CHATURSHITILAKSHANAJIVANA-DEHSANSTHITAYA NAMAH
OM KOTISURYAPRATIKASHAYA NAMAH
OM KOTICHANDRASHUNIRMALAYA NAMAH
OM SHIVABHAVADHYUSTAKOTINAYA-KDHURANDHARAYA NAMAH
OM SAPTAKOTIMAHAMANTRAMANTRA-TAVAYADHYUTE NAMAH
OM TRAYASINTRASHATKOTISURSHRENI-PRANATPADUKAYA NAMAH
OM ANANTATMANE NAMAH
OM ANANTSHRIYE NAMAH
OM ANANTANTANT SOUKHYA DAYA NAMAH
SHRI GURU GANESHARPANMASTU ||

!
  • Ganesha
  • Ganesha
  • last modified 10/5/99